Człowiek od zamierzchłych czasów wykorzystywał pozytywne cechy psa. Kierując odpowiednio hodowlą, pomimo braku, przez długi czas jakichkolwiek wiadomości z dziedziny genetyki, stworzył różne rasy, odpowiadającego jego potrzebom. Nie­które z tych ras przetrwały z niewielkimi zmianami do dziś, inne wyginęły, a na ich miejsce pojawiły się nowe, przystosowane do zmienionych warunków. Dopiero po odkryciu praw dziedziczenia zaczął się okres świadomie kierowanej hodowli psów rasowych. Zaprzestano krzyżowania między sobą poszczególnych ras. Hodowla prowadzona jest w czystości rasy. Potomstwo czysto rasowych psów ma wszystkie cechy eksterieru i charakteru swych rodziców. Ten fakt jest niezmiernie ważny dla hodowców, gdyż każdy może wybrać tę rasę, której eksterier i charakter mu naj­bardziej odpowiada. Osobiste upodobania odgrywają przy tym bardzo ważną rolę, zwłaszcza gdy chodzi o psa użytkowego przeznaczonego do specjalnych zadań. Wielu miłośników zwierząt jest zainteresowanych hodowlą psów. Świadczy o tym nie tylko stały popyt na szczeniaki, lecz i ilość osób zwiedzających wystawy psów rasowych. Na tych imprezach wprawdzie można zobaczyć i poznać psy wielu ras, ale trudno dowiedzieć się o ich cechach i przydatności. Czasami nawet trudno zorientować się, jak pies danej rasy powinien wyglądać.
Celem tej książki jest zapoznanie zainteresowanych hodowlą psów z różnymi spo­tykanymi na co dzień rasami. Czytelnik otrzymuje nie tylko dokładny opis (wzo­rzec) poszczególnych ras, lecz dowiaduje się o ich charakterze i kierunku użytko­wania, a także poznaje historię ich powstania i rozprzestrzenienie w świecie. Barw­ne ilustracje przedstawiają typowe okazy, tak by Czytelnik mógł sobie wyrobić pogląd na daną rasę. W celu lepszego zrozumienia opisu rasy wprowadzono do książki krótki wykład dotyczący anatomii psa uzupełniony rysunkami, za pomocą których wytłumaczone są używane terminy fachowe. Ponadto zamieszczono roz­dział o przygotowaniu psa na wystawę. Zadaniem jego jest podniesienie kwalifi­kacji wystawców. Chodzi przy tym nie tylko o przygotowanie wystawianych psów, lecz przede wszystkim o zachowanie się wystawcy podczas wystawy i prezentacji psa. Obu tym sprawom wystawcy poświęcają często zbyt mało uwagi, jakkolwiek pielęgnacja szaty i sposób prezentacji może mieć duży wpływ na ocenę, przede wszystkim w tych przypadkach, w których tylko drobne różnice decydują o uplaso­waniu psa.
Kolejnym zadaniem książki jest ukazanie czytelnikowi piękna psów rasowych. Wśród wszystkich u nas trzymanych psów, psy rasowe stanowią tylko mały odse­tek. Jako dowód podaje się zwykle zbyt wysoką cenę szczeniaka z pełnym rodowo­dem. Jest to jednak tylko pozór. Hodowca otrzymuje pewną rekompensatę ponie­sionych kosztów w postaci radości, jaką sprawia dobrze rozwijający się pies rasowy. Ponadto uzyskuje dochód za taksę kopulacyjną (w przypadku psa) i za sprzedane szczeniaki (w przypadku suki). Należy jeszcze dodać, że każdy właściciel psa jest obowiązany do płacenia za niego podatku oraz przestrzegania terminów szczepień ochronnych.